Prijava

Lombardni kredit

ImexBanka

Lombardni kredit odobrava se u visini do 100% iznosa namjenskog depozita u vlasništvu tvrtke, obrta ili fizičke osobe. Depozit ne mora biti u vlasništvu korisnika kredita. Raspolaganje depozitom moguće je nakon povrata kredita.

  • Rok dospijeća jednak je ili manji od roka oročavanja namjenskog depozita
  • Način povrata: u anuitetima, ratama ili jednokratno po dospijeću

Zahtjevi za kredite

Print