Prijava

Kreditni okvir

ImexBanka
  • Način povrata: u anuitetima, ratama ili jednokratno po dospijeću
  • Obračun kamate samo na iskorišteni iznos kreditnog okvira

Kreditnim okvirom korisnik ugovara željeni iznos kredita kao i rok korištenja unutar kojeg može povlačiti sredstva po potrebi. Ugovorenim iznosom klijent može financirati tekuće poslovanje, održavati likvidnost, otvarati akreditive u korist dobavljača i garancije, te vršiti plaćanja u zemlji i inozemstvu. Svakim povratom sredstava kreditni okvir se obnavlja za isti iznos.

Zahtjevi za kredite

Print