Prijava

Poslovni računi

ImexBanka

Uz brz, efikasan i pouzdan platni promet u zemlji i s inozemstvom, poslovnim subjektima nudimo otvaranje i vođenje svih vrsta transakcijskih računa.

Potrebna dokumentacija za otvaranje poslovnog računa ovisi o tome jeli poslovni subjekt:

 • Domaća pravna osoba – rezident ili
 • Strana pravna osoba – nerezident.

Domaće pravne osobe - rezidenti su:

 • Pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
 • Podružnice stranih trgovačkih društava i trgovca pojedinaca upisane u registar koji se vodi kod nadležnog tijela državne vlasti ili uprave u Republici Hrvatskoj,
 • Trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirani,
 • Diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Hrvatske.

Banka poslovnom subjektu otvara račune koji mogu glasiti na kune ili na bilo koju stranu valutu sa tečajnice HNB (multivalutni računi), a koji mogu biti sljedeći:

 • Račun za redovno poslovanje ,
 • Račun organizacijskog dijela poslovnog subjekta,
 • Račune za posebne namjene.

Računi organizacijskih dijelova poslovnog subjekta i drugi računi određeni Zakonom sastavni su dio računa za redovno poslovanje. Banka otvara te račune samo ako poslovni subjekt ima kod nje otvoren račun za redovno poslovanje.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa:

Pravne osobe

 • Rješenje o upisu u sudski registar,
 • Izvadak iz sudskog registra,
 • Obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti od Državnog zavoda za statistiku,
 • Prijava potpisa ovlaštenih osoba za raspolaganje sredstvima na računu i prijavu pečata kojim će se ovjeravati nalozi za plaćanje.

Obrtnici

 • Obrtnica,
 • Rješenje o upisu u obrtni registar,
 • Izvadak iz rješenja o upisu u obrtni registar koji je sastavni dio rješenja,
 • Prijavu potpisa i pečata kojim će se ovjeravati nalozi za plaćanje.

Za otvaranje računa organizacijskog dijela poslovnog subjekta isti dostavlja banci:

 • Rješenje o upisu u sudski registar,
 • Akt poslovnog subjekta iz kojeg je vidljivo da dio poslovnog subjekta može imati račun,
 • Obavijest o razvrstavanju dijela poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku,
 • Prijavu potpisa ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu i prijavu pečata kojim će se ovjeravati nalozi za plaćanje.

Za otvaranje računa za posebne namjene poslovni subjekt dostavlja:

 • Naznaku zakona odnosno drugog propisa na osnovi kojeg se otvara račun,
 • Prijavu potpisa osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu i prijavu pečata kojim će se ovjeravati nalozi za plaćanje,
 • Obrazloženje za koju namjenu se račun otvara.

Ako se poslovni subjekt ne upisuje u Registar i nije osnovan na temelju zakona dužan je dostaviti Akt nadležnog tijela o osnivanju.

Strane pravne osobe - nerezidenti su:

 • Pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu,
 • Predstavništva stranih pravnih osoba u Republici Hrvatskoj,
 • Trgovci pojedinci, obrtnici, i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u inozemstvu koji samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirani,
 • Strana diplomatska i konzularna predstavništva u Republici Hrvatskoj, te druge organizacije i tijela koja na osnovi dvostranih ugovora koje je ratificirala Republika Hrvatska djeluju na teritoriju Republike Hrvatske,
 • Strane vjerske zajednice, strane udruge i strane organizacije,
 • Podružnice rezidentnih trgovačkih društava koje posluju u inozemstvu.

Uz zahtjev za otvaranje računa nerezident treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Izvod iz registra u kojem je upisan u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište ili, ako je osnovan u zemlji gdje se ne upisuje u takav registar, drugu valjanu ispravu o osnivanju u skladu s propisima zemlje sjedišta nerezidenta. Isprava ne smije biti starija od tri mjeseca i treba biti u izvorniku a može se prihvatiti i preslika isprave ovjerena od javnog bilježnika.
 • Putovnice osoba ovlaštenih za zastupanje nerezidenta, uz fizičku prisutnost tih osoba prilikom otvaranja računa.
 • Ukoliko osoba ovlaštena za zastupanje nerezidenta želi opunomočiti rezidenta ili nerezidenta za raspolaganje sredstvima na svom računu, a nije prisutna u prostorijama Banke, potrebno je priložiti punomoć za raspolaganje sredstvima na računu potpisanu od zakonskog zastupnika nerezidenta i ovjerenu od javnog bilježnika i nadležnog tijela u državi nerezidenta (Apostille).
 • Posljednje godišnje financijsko izvješće o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registriranu djelatnost, koje je ovjerila ovlaštena revizorska kuća ili zaprimilo porezno tijelo. Ako nerezident nema obvezu izrađivanja financijskog izvješća u matičnoj zemlji, dostavlja dokument o plaćenom porezu.
 • Potvrdu o osobnom identifikacijskom broju (OIB) koju izdaje Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava.

Svi dokumenti trebaju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane stalnog sudskog tumača.

Otvaranje transakcijskog računa

 • Business Entity Questionnairedokument
 • Ovlaštene osobe za potpisivanje financijskih transakcijadokument
 • Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računadokument
 • Upitnik za poslovne subjektedokument
 • Upitnik za politički izložene osobedokument
 • Zahtijev za otvaranje transakcijskog računadokument

Maestro/Cirrus business kartica

 • Zahtjev za izdavanje i korištenje Visa Business debitne karticedokument

Izdavanje podataka

 • Zahtjev za izdavanje podataka po poslovnom računudokument
Print