Prijava

Turistički

ImexBanka

 

Uvjeti kredita:

 • Iznos kredita: od 1.000 do 500.000 eura
 • Rok otplate:

- od 2 do 15 godina (za iznose od 100.000 do 500.000 eura)                                                                                

- od 2 do 10 godina (za iznose do 100.000 eura)

 • Godišnja kamatna stopa, promjenjiva 

 - 3,90% (EKS od 4,06%)

 •  Naknada 

-750 kn jednokratno, bez naknade za status klijenta

 

 

Reprezentativni primjer kredita u iznosu od 100.000 EUR
Iznos (u EUR) Status klijenta Promjenjiva kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos godišnjeg anuiteta (u EUR) Ukupan iznos za otplatu (u EUR) Efektivna kamatna stopa**
100.000 DA 3.90% 15 god. bez naknade 8.931,33 135.682,41 4,06%

*6MNRS3 primjenjiv od 01.07.2022. iznosi 0,17%. Fiksni dio kamate iznosi 3,73%. 
**Izračun reprezentativnog primjera iskazan je za klijente Banke, a efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 4,06%. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 100.000 EUR, kamatna stopa 3,90%, bez naknade, rok otplate 15 god, jednokratni trošak procjene nekretnine od 2.000 kn,trošak police osiguranja imovine od 300 kn godišnje, mjesečni trošak naknade za vođenje tekućeg računa 12 kn, mjesečni trošak naknade za uslugu Imexnet On-line bankarstva 10 kn i interkalarna kamata za cijeli mjesec.

 

Korisnici kredita

Korisnici kredita, sudužnici ili solidarni jamci mogu biti državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj zaposleni na neodređeno vrijeme i to zaposlenici d.d., zaposlenici poslovnih subjekata u vlasništvu lokalne uprave ili samouprave ili državnom vlasništvu, vlasnici obrta sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici obrta, d.o.o., k.d., j.t.d., j.d.o.o. sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici samostalnih djelatnosti  koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici ustanova i udruga koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici stranih predstavništva sa 5 i više zaposlenih koja posluju u Republici Hrvatskoj pune 2 godine ili duže te umirovljenici.

Potrebna dokumentacija za Kredite za kupnju, adaptaciju, uređenje i opremanje turističkih smještajnih kapaciteta

 • Zahtjev za kredit
 • Potvrda poslodavca
 • Uvjerenje za sudužnika/jamca (ako je potreban)
 • Preslika važeće osobne iskaznice
 • Tri posljednje ovjerene platne liste
 • Računi/predračuni/ponuda trgovaca ili troškovnih radova ovjeren od izvođača
 • Rješenje o kategorizaciji objekta
 • Obrazac TZ dostavljen u PU najkasnije do 28.02. tekuće godine za prethodnu godinu- za posljednje dvije godine, Rješenje o kategorizaciji objekta (ako tražitelj kredita ostvarujeprihode od turizma), Knjiga Evidencija o prometu te dodatno svi dostupni dokazi o prometu za posljednje dvije godine koje klijent ima (ispisi sa žiro računa banke, potvrde o prometu turističkih  agencija, ugovori sa turističkim agencijama, Knjiga gostiju i sl.); (ako tražitelj kredita ostvaruje prihode od turizma).
 • Potvrda o uplaćenom paušalnom porezu na osnovnu iznajmljivanja turističkih ležajeva za prošlu godinu
 • Ugovori o najmu poslovne/stambene nekrentine ako postoje
 • Investicijski elaborat ako je potrebno

Zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću, u obrtu ili zaposleni kod osoba koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci.

Osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci te zadnje uvjerenje porezne uprave iz koje je vidljiva osnovica poreza na dohodak.

Umirovljenici dostavljaju original odrezak posljednje mirovine te Potvrdu o visini mirovine izdanu od strane HZMO.

Obrtnici dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci, zadnje uvjerenje porezne uprave iz koje je vidljiva osnovica poreza na dohodak te obrtnicu.

Dodatna dokumentacija (za iznose kredita preko 10.000 eura)

 • Dokaz o vlasništvu nekretnine – original izvatka iz zemljišne knjige (ne stariji od mjesec dana)
 • Procjena tržišne vrijednosti nekretnine.

Obvezni instrumenti osiguranja

 • Izjava o zapljeni plaće  korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena od javnog bilježnika
 • Zadužnica korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena od javnog bilježnika

Dodatni instrumenti osiguranja (za iznose kredita preko 10.000 eura)

 • Fiducija (prijenos prava vlasništva) na poslovnoj nekretnini u korist banke u omjeru minimalno 1:1,45
 • Polica osiguranja od osnovnih rizika nekretnine vinkulirana u korist banke
 • Supružnik sudužnik bez obzira jeli zaposlen ili nije
 • Ostali instrumenti na zahtjev kreditne komisije

Osnovna dokumentacija

Opće informacije o usluzi - Krediti iznajmljivačima turističkih kapaciteta

 • Opće informacije o Kreditu za iznajmljivače turističkih kapacitetadokument

Referentne kamatne stope po kreditima građana uz promjenjivu kamatnu stopu

 • Referentne kamatne stope 2022.dokument
Letak za turistički kredit možete preuzeti ovdje
Zahtjev za nenamjenski kredit Imex banke možete predati u nekoj od poslovnica
Print