Prijava

Nenamjenski krediti uz nekretninu

imex banka
 • Iznos kredita: od 1.000 do 150.000 EUR
 • Rok otplate kredita: od 2 do 15 godina

Status klijenta: Korisnik kredita koji ima otvoren ili u otvaranju tekući račun s redovnim priljevom mjesečnih primanja te ugovorenom uslugom On-line bankarstva za potrošače (Imex@NET internet bankarstvo ili ImexM mobilno bankarstvo). Ako se Korisnik kredita bavi isključivo turističkom djelatnošću ili ostvaruje najam poslovnih ili stambenih nekretnina  za ostvarivanje statusa klijenta potrebno je  otvoriti žiro račun u Imex banci d.d. za obavljanje platnog prometa iz svog poslovanja te ugovoriti uslugu on-line bankarstva ( Imex@NET internet bankarstvo ili ImexM mobilno bankarstvo).

 • Godišnje kamatne stope:

  6,99% promjenjiva (EKS od 7,14%) za klijente banke* uz poslovnu nekretninu; 6,50% fiksna (EKS od 6,66%) za klijente banke* i 6,70% fiksna (EKS od 6,80%) bez statusa klijenta uz stambenu nekretninu

  ​​Naknada: 99,54 EUR jednokratno unaprijed iz sredstava kredita, odnosno bez naknade za status klijenta uz uz poslovnu nekretninu; bez naknade uz stambenu nekretninu

 

Reprezentativni primjer kredita u iznosu od 100.000 EUR
Iznos (u EUR) Status klijenta Kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos godišnjeg anuiteta (u EUR) Ukupan iznos za otplatu (u EUR) Efektivna kamatna stopa**
100.000 DA 6,99% 15 god. - 10.972,53 166.558,07 7,14%

*6M EURIBOR primjenjiv od 26.06.2024. iznosi 3.661%. Fiksni dio kamate iznosi 3,329%.

**Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 7,14% za klijente. Obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 100.000 EUR, kamatna stopa 6,99%, rok otplate 15 god. (godišnji anuiteti), bez naknade, interkalarna kamata za jedan mjesec, uključen trošak vođenja TRG od 1,70 EUR i usluge On-line bankarstva za građane - Imex@NET ili ImexM od 1,33 EUR, jednokratni trošak procjene nekretnine od 270 EUR i trošak police osiguranja imovine od 40 EUR godišnje.

Reprezentativni primjer kredita u iznosu od 100.000 EUR uz stambenu nekretninu
Iznos (u EUR) Status klijenta Fiksna kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos mjesečnog anuiteta (u EUR) Ukupan iznos za otplatu (u EUR) Efektivna kamatna stopa**
100.000 DA 6,50% 15 god. - 871,11 158.745,95 6,66%
Iznos (u EUR) Status klijenta Fiksna kamatna stopa* Rok otplate Naknada Iznos mjesečnog anuiteta (u EUR) Ukupan iznos za otplatu (u EUR) Efektivna kamatna stopa**
100.000 NE 6,70% 15 god. - 882,14 160.222,69 6,80%

Kamatne stope su godišnje, fiksne, 6,50% za klijente, 6,70% za ostale klijente.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,66% za klijente te 6,80% za ostale klijente. EKS za klijente obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 100.000 EUR, kamatna stopa 6,50%, rok otplate 15 god. (mjesečni anuiteti), bez naknade, interkalarna kamata za jedan mjesec, uključen trošak vođenja tekućeg računa od 1,70 EUR i usluge On-line bankarstva od 1,33 EUR, jednokratni trošak procjene nekretnine od 270 EUR i trošak police osiguranja imovine od 40 EUR godišnje. EKS za ostale klijente obračunata je uz pretpostavljene uvjete: iznos kredita 100.000 EUR, kamatna stopa 6,70%, rok otplate 15 god. (mjesečni anuiteti), bez naknade, interkalarna kamata za jedan mjesec, jednokratni trošak procjene nekretnine od 270 EUR i trošak police osiguranja imovine od 40 EUR godišnje.

Točan izračun EKS-a klijent će dobiti u Obrascu o informacijama prije sklapanja Ugovora o kreditu.

 

Korisnici kredita

Korisnici kredita, sudužnici ili solidarni jamci u nenamjenskim kreditima građana mogu biti državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj zaposleni na neodređeno vrijeme i to zaposlenici d.d., zaposlenici poslovnih subjekata u vlasništvu lokalne uprave ili samouprave ili državnom vlasništvu, vlasnici obrta sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici obrta, d.o.o., k.d., j.t.d., j.d.o.o. sa 5 i više zaposlenih, zaposlenici samostalnih djelatnosti  koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici ustanova i udruga koje posluju pune 2 godine ili duže, zaposlenici stranih predstavništva sa 5 i više zaposlenih koja posluju u Republici Hrvatskoj pune 2 godine ili duže te umirovljenici.

Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev za kredit
 • Potvrda poslodavca
 • Uvjerenje za sudužnika/jamca (ako je potreban)
 • Preslika važeće osobne iskaznice
 • Tri posljednje ovjerene platne liste
 • Ispis po transakcijskom računu tražitelja kredita na koji prima redovna primanja za posljednja 3 mjeseca od dana zahtjeva kredita
 • Riješenje o kategorizaciji objekta - ako tražitelj kredita ostvaruje prihode od turizma
 • Obrazac TZ dostavljen u PU najkasnije do 28.02. tekuće godine za prethodnu godinu- za posljednje dvije godine, Rješenje o kategorizaciji objekta (ako tražitelj kredita ostvaruje prihode od turizma), Knjiga Evidencija o prometu te dodatno svi dostupni dokazi o prometu za posljednje dvije godine koje klijent ima (ispisi sa žiro računa banke, potvrde o prometu turističkih agencija, Knjiga gostiju i sl.); (ako tražitelj kredita ostvaruje prihode od turizma).
 • Potvrda o uplaćenom paušalnom porezu na osnovu iznajmljivanja turističkih ležajeva za prošlu godinu - ako tražitelj kredita ostvaruje prihode od turizma
 • Ugovori o najmu poslovne/stambene nekretnine - ako tražitelj kredita ostvaruje prihode po ovim osnovama
 • Investicijski elaborat ako je potrebno.

Zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću, u obrtu ili zaposleni kod osoba koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci.

Osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci te zadnje uvjerenje porezne uprave iz kojeg je vidljiva osnovica poreza na dohodak.

Umirovljenici dostavljaju original odrezak posljednje mirovine te Potvrdu o visini mirovine izdanu od strane HZMO.

Obrtnici dostavljaju original BON-2 poslovne banke ne stariji od 30 dana ili dokument poslovne banke iz kojeg se vide podaci o solventnosti i blokada računa za redovno poslovanje u posljednjih 6 mjeseci, potvrdu  o visini dohotka i primitaka porezne uprave.

Dodatna dokumentacija

 • Dokaz o vlasništvu nekretnine - original izvatka iz zemljišne knjige ne stariji od 30 dana
 • Procjena tržišne vrijednosti nekretnine

 

Obvezni instrumenti osiguranja

 • Izjava o zapljeni plaće korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena kod javnog bilježnika
 • Zadužnica korisnika kredita i svih ostalih sudionika kredita ovjerena kod javnog bilježnika

Dodatni instrumenti osiguranja (za iznose kredita preko 10.000 EUR)

 • Fiducija (prijenos prava vlasništva) ili hipoteka (upis založnog prava) na nekretnini u korist banke u omjeru minimalno 1:1,75. Ako je nekretnina djelomično adekvatna omjer je minimalno 1:2
 • Polica osiguranja od osnovnih rizika nekretnine vinkulirana u korist banke
 • Supružnik sudužnik bez obzira jeli zaposlen ili nije
 • Ostali instrumenti osiguranja na zahtjev kreditne komisije.


Opće informacije o usluzi - Nenamjenski krediti uz nekretninu

 • Opće informacije o Nenamjenskom kreditu uz nekretninudokument
 • Opće informacije o nenamjenskom kreditu uz stambenu nekretninudokument

Referentne kamatne stope po kreditima građana uz promjenjivu kamatnu stopu

 • Referentne kamatne stope 2024.dokument
Letak za nenamjenski kredit uz nekretninu možete preuzeti ovdje
Letak za nenamjenski kredit uz stambenu nekretninu možete preuzeti ovdje
Zahtjev za nenamjenski kredit Imex banke možete predati u nekoj od poslovnica
Print