Prijava

Posebne pogodnosti

ImexBanka
  • Povoljne naknade za vođenje tekućeg računa
  • Povoljnije kamatne stope na kredite
  • Podizanje gotovine bez naknade na najširoj bankomatskoj mreži u Hrvatskoj

Klijenti Banke ostvaruju i sljedeće pogodnosti:

  • Mogućost korištenja MasterCard kreditne kartice odmah po otvaranju tekućeg računa s redovnim priljevima,
  • Mogućost korištenja MasterCard kreditne kartice bez upisnine i članarine za prvu godinu (za osnovnog i dodatnog korisnika),
  • Okvirni kredit u visini od 3 redovna mjesečna priljeva, najviše 40.000 HRK, već nakon prvog redovnog priljeva na tekući račun za zaposlene u javnom ili državnom poduzeću, jedinicama državne uprave ili lokalne samouprave te zaposlene u d.d., d.o.o. i obrtima sa više od 30 zaposlenih,
  • Povoljnije naknade po uplatnicama za umirovljenike.
Print